Všeobecné obchodní podmínky

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Mgr. Denisa Sádovská
IČO: 09402942
DIČ: CZ9552203969
Sídlo: Libušina 156, Svratka, 592 02
Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku.
Městský úřad Žďár nad Sázavou.

Nejsem plátce DPH.
Email: D.Sadovska@seznam.cz

Adresa pro doručování je shodná jako adresa sídla. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.
V dalším textu vystupuji už jen jako „Prodávající“.

Úvodní ustanovení
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro služby prodávajícího, kterým je Denisa Sádovská, uzavřených s kupujícím přes rozhraní webových stránek prodávajícího www.sohamliberec.cz nebo prostřednictvím e-mailu či telefonního kontaktu mezi kupujícím a prodávajícím.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících (zákazníka) a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba. V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.3 Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách www.sohamliberec.cz.

Objednávka
2.1 Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena jsou uvedeny na stránkách jednotlivých služeb. Nejsem plátce DPH. Cena je dále vždy uvedena i na faktuře. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Objednávka služeb vždy obsahuje informace o zákazníkovi, objednávané službě, ceně, možnostech platby. Platba je hrazena bankovním převodem, online platební kartou nebo hotově.

2.3 Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká zadáním objednávky na služby (nikoliv až po potvrzení objednávky). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné objednávky je dodání fakturačních údajů prodávajícímu.

2.4 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky smlouvu zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5 Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6 Smlouva je uzavírána v českém jazyce, ledaže se zákazník a prodávající výslovně dohodnou na jiném jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7 Prodávající je povinen poskytnout či dodat službu, kterou si zákazník objednal a zákazník se zavazuje službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat službu je prodávající zbaven v případě plně obsazené kapacity lekcí, o čemž bude zákazník předem informován.

Cena a daňový doklad
3.1 Cena produktů, zboží a služeb je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na faktuře.

3.2 Faktura: Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi fakturu, kterou mu odešle do jeho emailové schránky a která po zaplacení slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby. Prodávající není plátcem DPH.

Způsob a forma platby
4.1 Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři. Pro vybrané produkty je nabízena možnost úhrady v hotovosti, pouze pokud je tak uvedeno na prodejním formuláři.

4.2 Způsob a možnosti platby:

  • online platební kartou

  • bankovním převodem na účet 212814567/0600

  • hotově

4.3 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

4.4 Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Způsob dodání
5.1 Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.

5.2 Elektronické materiály budou dodány do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na účet. Po dodání materiálů si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu. Zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu.

5.3 Online i offline výuka bude poskytnuta v termínu, na kterém se vzájemně dohodneme. Nedohodneme-li se na termínu, má kupující i prodávající právo od smlouvy odstoupit.

5.4 Skupinové kurzy proběhnou v termínu, který je uveden v přihlášce na kurz. V případě změny termínu z důvodu lektora bude student včas informován a bude mu nabídnuto vrácení peněz.

Zabezpečení a ochrana autorských práv
6.1 Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

6.2 Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online i osobní kurzy, e-booky) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření, kopírování nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

7.1 Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání služby, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

7.2 Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, musí dodržet níže uvedené podmínky:

Nejpozději 14. den po převzetí služby musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy a jeho zaslání v elektronické formě na adresu D.Sadovska@seznam.cz spolu s přiložením daňového dokladu (faktury) o zaplacení.
Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

7.3 Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této 14denní lhůtě a zakoupený kurz během ní již započal, zavazuje se kupující uhradit poměrnou část ceny, a sice za ty lekce, které již absolvoval.

7.4 V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce online kurzu.

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

7.5 Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu (a v případě online kurzu znemožnit přístup do členské sekce), pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

  • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny více jak 7 dnů po době splatnosti

  • kopírování a šíření placeného obsahu třetím stranám (viz čl. 6.2. VOP)

Absence na individuálních lekcích
8.1 Kupující může během předplaceného období lekcí na lekcích chybět, avšak je povinen tuto skutečnost oznámit minimálně 24 hodin před smluvenou lekcí prostřednictvím emailu či telefonního kontaktu. Pokud tak kupující neučiní, cena za odpadlou lekci je účtována v plné výši.

8.2 Termín lekce, který byl mezi prodávajícím a kupujícím závazně smluven, je možné přesunout pouze 1x.

8.3 Pokud se kupující bez předchozího informování prodávajícího (přes telefon či e-mail) nedostaví na výuku do 15 minut od smluveného začátku lekce, lekce automaticky propadá a je pokládána za odučenou bez možnosti nahrazení lekce.

8.4 Kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na D.Sadovska@seznam.cz), pokud není spokojený se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, kupující má právo podat návrh na začátek alternativního řešení sporu subjektu. Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Absence na skupinovém kurzu

9.1 Kupující má možnost zrušit svou účast na kurzu minimálně 10 dní před začátkem kurzu (informováním prodávajícího přes telefon či e-mail). Pokud tak učiní, prodávající mu vrátí 100 % zaplacené částky za daný kurz.

9.2 V případě, že kupující zruší svou účast na kurzu 9–3 dní před začátkem kurzu (informováním prodávajícího přes telefon či e-mail), prodávající si bude účtovat 50 % částky za daný kurz.

9.3 V případě, že kupující zruší svou účast na kurzu později než 3 dny před začátkem kurzu nebo se na kurz vůbec nedostaví, prodávající si bude účtovat 100 % částky za daný kurz.

9.4 Při absenci na jedné lekci kurzu je po individuální dohodě možné lekci nahradit, avšak pouze v případě volné kapacity u paralelního kurzu (POZOR: tato možnost se nevztahuje na kurz hormonální jógové terapie). 

9.5 Kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na D.Sadovska@seznam.cz), pokud není spokojený se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, kupující má právo podat návrh na začátek alternativního řešení sporu subjektu. Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Odpovědnost za obsah webu
10.1 Veškeré texty na webu www.sohamliberec.cz jsou duševním vlastnictvím Denisy Sádovské. Jejich kopírování bez souhlasu a uvedení autorky může být stíháno.

10.2 Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Ochrana osobních údajů
11.1 Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje nutné k fakturaci jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

11.2 Na požádání vám dle možnosti obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o vás zaznamenané. Pokud by navzdory snahám o aktuálnost údajů byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání budou opraveny.

11.3 Přesné znění ochrany osobních údajů najdete na https://sohamliberec.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

11.4 Kupující, prodávající i lektor účastnící se kurzů berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně účastníci i lektor při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.

Účinnost
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 19.03.2023. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.sohamliberec.cz, popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.sohamliberec.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Závěrečná ustanovení
Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.